Logo projektu MSC 82

Firma MoSoCo w latach 2014 - 2015 zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

Przedmiotem projektu była platforma informatyczna B2B wsperająca i usprawniająca współpracę pomiędzy dostawcami firmy MoSoCo oraz jej odbiorcami, w tym dająca możliwość formułowania zapytań ofertowych i ofert handlowych w obu kierunkach, czyli od klienta do producenta, jak również od producenta do klienta.

W ramach tego projektu powstał produkt automatyzujący proces sprzedaży oraz rozliczania marży w ramach współpracy B2B, pomiędzy właścicielem produktów i usług MoSCo, a resellerami, partnerami oraz agentami handlowymi. System posiada m.in. następujące moduły:

  • Moduł identyfikacji użytkownika działający w oparciu o system zarządzania relacyjnymi bazami danych Oracle, w ramach którego przechowywane są dane kontrahenta włącznie z parą (użytkownik / hasło). Dostęp zabezpieczony został poprzez certyfikat z kluczem min. 2048 bitowym. W moduł ten wbudowane zostały mechanizmy wymuszenia zmiany hasła co określony interwał czasowy, przypomnienie / reset zapomnianego hasła. W ramach tego modułu oprócz kont kontrahentów istnieć mogą również konta personalne uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
  • Moduł zarządzania uprawnieniami, w ramach którego możliwe jest tworzenie grup oraz użytkowników (przedstawicieli firm), którym przypisywane są odpowiednie role w zależności od nadanego im statusu (reseller, partner, agent, manager, handlowiec etc).

Poziomy uprawnień są wielowymiarowe dzięki czemu możliwe jest tworzenie grupy produktów lub usług, która może być przypisywana w ramach danej roli, a dalej do grupy lub pojedynczego kontrahenta.

  • Moduł zarządzania produktami i usługami, w ramach którego możliwe jest określanie produktów i usług jako osobnych, wyodrębnionych bytów, których sprzedaż jest prowadzona niezależnie od siebie, jak również pakietów powiązanych ze sobą produktów i usług jako całości / kompleksowego rozwiązania telefinformatycznego.
  • Moduł resellerski, w ramach którego możliwe jest budowanie zależności pomiędzy kontrahentami. W ramach niniejszej platformy B2B MoSoCo ma możliwość tworzenia pierwszego poziomu współpracy, natomiast każdy kontrahent utworzony w ramach struktury ma możliwość zarządzania swoją wewnętrzną siecią sprzedażową indywidualnie, określając poziomy upustów lub marży w ramach swojego przedziału cenowego przyznanego przez poziom nadrzędny.

Możliwe jest również określenie rodzaju rozliczania prowadzonej między kontrahentami współpracy poprzez wybór jednego z trybów (podział zysków, marża, prowizja, itd.)

  • Moduł księgowy, w ramach którego możliwe jest automatyczne wystawianie faktur w zdefiniowanym formacie (pdf, xls) z uwzględnieniem automatyzacji procesu exportu z przedmiotowego systemu do systemu finansowo-księgowego działającego w ramach spółki MoSoCo.
  • Moduł lojalnościowy, w ramach którego możliwe jest definiowanie programu lojalnościowego przypisanego do grupy lub konkretnego kontrahenta, który poprzez realizowanie procesów sprzedażowych oraz generowanie coraz większych obrotów, wypracowuje dodatkowe punkty lub zniżki, a w przypadku agenta prowizje na daną kategorię / grupę produktów lub usług.
  • Moduł operacji biznesowych, zawierający historię zmian wprowadzanych w rekordach wrażliwych jak np. ustalanie marży, mającą na celu zapewnienie rzetelność wprowadzonych danych wraz z identyfikatorem osoby, która te dane wprowadziła czy zmodyfikowała.

MoSoCo w oparciu o wdrożony system B2B może obecnie realizować procesy biznesowe ze współpracujacymi przedsiębiorcami, mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej, a także w oparciu o możliwości konfiguracyjne modułu export-impot z firmami spoza UE. Wdrożenie niniejszej platformy pozytywnie wpływa na budowanie więzi gospodarczych pomiędzy MoSoCo a innymi przedsiębiorcami, działającymi na różnych rynkach regionalnych.

W ramach projektu zostały wdrożone nowoczesne rozwiązania informatyczne, instalacje techniczne optymalizujące efektywność energetyczną systemu i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji. Kryterium to zostało spełnione między innymi poprzez energooszczędne serwery umożliwiające znaczne zredukowanie kosztów działania infrastruktury IT oraz poprzez energooszczędne zasilacze, inteligentne narzędzia do zarządzania zasilaniem, a także zastosowanie nowoczesnej technologii chłodzenia.

Należy również wspomnieć, że dzięki wdrożeniu elektronicznej platformy wymiany informacji i dokumentacji pomiędzy współpracującymi firmami, w znacznej części wyelimininowano w MoSoCo, a także u partnerów MoSoCo, obieg dokumentacji i korespondencji w wersji papierowej, co w znaczny sposób przyczyni się do dbałości o środowisko naturalne.

znajdź nas na mapie

Siedziba MoSoCo 

Firma MoSoCo ma siedzibę w Piasecznie, przy ulicy Nadarzyńskiej 53. Najlepiej do nas dojechać od trasy nr 7 skręcając na drogę 721 w kierunku Piaseczna.

dane kontaktowe i rejestrowe

(N) : MoSoCo Spółka z o.o.

(A) : Nadarzyńska 53, 05-500 Piaseczno, Polska

(RN) : REGON 141819274, NIP 9512282271

(T) : +48 723 020 834

(F) : +48 22 754 6456

(E) : biuro@mosoco.pl

(W) : www.mosoco.pl

(R) : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

(K) : KRS 0000328542, kapitał zakładowy 5.400.000,00 PLN opłacony w całości

Początek strony

stopka ue parp