I. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom witryny internetowej www.mosoco.pl („Witryna Internetowa”) należącej do spółki MoSoCo Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000328542 („Spółka”) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Naszą intencją jest to, aby dane osobowe udostępnione Spółce przez użytkowników przy wykorzystaniu Witryny Internetowej były w pełni chronione, wykorzystywane w sposób zgodny z zasadami określonymi w niniejszej polityce prywatności i aby nie trafiły w niepowołane ręce. Przy ochronie przekazanych danych osobowych Spółka przestrzega wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz stosuje rozwiązania techniczne i informatyczne mające na celu ochronę danych osobowych ujawnianych przez użytkowników Witryny Internetowej, w szczególności dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach należących do MoSoCo Sp. z o.o., należy jednak mieć świadomość tego, że żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie jest w 100 % bezpieczna.

II. Dane osobowe

Gromadzenie danych osobowych
Gromadzenie danych osobowych przez Spółkę za pośrednictwem Witryny Internetowej następuje poprzez dobrowolne i świadome przekazywanie tych danych m.in. poprzez wypełnienie przez użytkownika dostępnych na Witrynie Internetowej aktywnych formularzy rejestracyjnych lub kontaktowych. Przed przekazaniem danych osobowych drogą elektroniczną użytkownik Witryny Internetowej jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki niniejszej polityki prywatności.

Dane osobowe udostępniane Spółce
Użytkownik Witryny Internetowej może zostać proszony o przekazanie danych osobowych określonych w dostępnym na Witrynie Internetowej aktywnym formularzu kontaktowym, gdzie w ramach pól do wypełnienia znajdują się zapytania o imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, a w formularzach rejestracyjnych dodatkowo mogą pojawić się rekordy pytające o miejsce pracy, statystyczne numery identyfikacyjne  itp. Użytkownik Witryny Internetowej jest zobowiązany złożyć oświadczenie oraz zapewnienie, iż dane osobowe przekazane przez niego Spółce są jego danymi osobowymi, jak również, że dane te są aktualne i prawdziwe.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Poprzez przekazanie danych osobowych Spółce za pośrednictwem dostępnego na Witrynie Internetowej aktywnego formularza kontaktowego użytkownik Witryny Internetowej wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przetwarzanie przez Spółkę i/lub podmioty powiązane swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej polityce prywatności. Powyższa zgoda upoważnia do wykorzystania udostępnionych danych osobowych w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących Spółki, jej działalności i oferowanych usług. Zgoda obejmuje w szczególności prawo Spółki do wysyłania biuletynów informacyjnych (newslettery) i informacji marketingowych dotyczących produktów, usług i ofert Spółki. Spółka podejmie wszelkie działania, aby gromadzenie danych użytkowników Witryny Internetowej następowało na zasadach i w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a korzystanie z nich odpowiadało celom, dla których je pierwotnie gromadzono lub na które w okresie późniejszym użytkownik wyrazi zgodę.

Udostępnianie danych osobowych
Spółka nie sprzedaje danych osobowych udostępnianych przez użytkowników Witryny Internetowej. Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych na rzecz osób trzecich następuje tylko i wyłącznie za zgodą użytkownika, i na warunkach ściśle określonych, na jakich korzystający z tych danych osobowych może je przetwarzać wyłącznie w zakresie celów, dla których je pierwotnie gromadzono lub na które w okresie późniejszym użytkownik wyrazi zgodę. Spółka może udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, którym zleca realizację usług wsparcia na rzecz Spółki, na co użytkownik Witryny Internetowej niniejszym wyraża zgodę. W zakresie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Spółka może przekazywać dane osobowe także innym podmiotom, przykładowo w celu realizacji wymagań prawnych, orzeczenia sądowego lub decyzji wydanej przez organy administracji publicznej.

Dostęp do danych osobowych
Dostęp do danych osobowych użytkowników Witryny Internetowej mogą mieć wyłącznie pracownicy Spółki, osoby i firmy współpracujące ze Spółką na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Użytkownikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo do ich zmiany lub usunięcia – w tym celu prosimy o kontakt ze Spółką poprzez adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim jego żądanie zostanie uwzględnione.

III. Elektroniczna informacja handlowa

Poprzez przekazanie danych osobowych Spółce za pośrednictwem dostępnego na Witrynie Internetowej aktywnego formularza kontaktowego użytkownik Witryny Internetowej wyraża zgodę w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na wysyłanie użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości informacyjnych, promocyjnych i marketingowych odnoszących się do Spółki, jej działalności i oferowanych usług.

IV. Korzystanie z Witryny Internetowej

Zasady korzystania
Witryna Internetowa nie może być wykorzystana do celów niezgodnych z prawem. Nie wolno umieszczać na Stronie internetowej lub wysyłać za jej pośrednictwem treści w postaci oszczerstw, obelg, gróźb, wulgaryzmów, a także treści nieprzyzwoitych, mogących działać na czyjąś szkodę, jak również jakichkolwiek innych niepożądanych materiałów. Nie wolno posługiwać się danymi osób trzecich. Użytkownicy Witryny Internetowej potwierdzają, iż nie będą zamieszczać lub przesyłać za jej pośrednictwem materiałów, które zawierają wirusy, inne szkodliwe treści itp.
Prawa autorskie
Treści, elementy graficzne, dźwiękowe zawarte na Witrynie Internetowej są przedmiotem praw autorskich i/lub praw własności przemysłowej przysługujących ich twórcy lub aktualnemu właścicielowi i podlegają ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Kopiowanie ich jest zabronione. Użytkownik Witryny Internetowej nie jest uprawniony do pobierania danych, kopiowania lub drukowania jakichkolwiek zawartości Witryny Internetowej, z wyjątkiem sytuacji, w której korzysta z nich na własny użytek.

V. Postanowienia końcowe

Spółka zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji niniejszej polityki prywatności na Witrynie Internetowej. Wprowadzone zmiany dotyczą tylko tych danych osobowych, które zostaną przekazane Spółce po umieszczeniu zmienionej wersji niniejszej polityki prywatności na Witrynie Internetowej. W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt ze Spółką poprzez adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

znajdź nas na mapie

Siedziba MoSoCo 

Firma MoSoCo ma siedzibę w Piasecznie, przy ulicy Nadarzyńskiej 53. Najlepiej do nas dojechać od trasy nr 7 skręcając na drogę 721 w kierunku Piaseczna.

dane kontaktowe i rejestrowe

(N) : MoSoCo Spółka z o.o.

(A) : Nadarzyńska 53, 05-500 Piaseczno, Polska

(RN) : REGON 141819274, NIP 9512282271

(T) : +48 723 020 834

(F) : +48 22 754 6456

(E) : biuro@mosoco.pl

(W) : www.mosoco.pl

(R) : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

(K) : KRS 0000328542, kapitał zakładowy 5.400.000,00 PLN opłacony w całości

Początek strony

stopka ue parp